fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Mgr. Marek Chadima, se sídlem Amurská 1221/6, Praha 10 – Vršovice, 100 00, IČ: 08262497, zapsaný v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 18909 (dále “správce“ nebo “já”), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Kontaktní údaje správce jsou následující:

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám v rozsahu, v jakém mi je poskytnete, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu (i předsmluvní jednání), nebo které shromáždím jinak a zpracovávám je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Dále zpracovávám osobní údaje udělené na základě výslovného souhlasu subjektu údajů.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, osobní kontakt aj.),
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.),
 • osoby, pro něž vykonávám činnost jako právní zástupce (pouze v rámci plnění konkrétních právních zakázek)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných právních titulů (zákonných a smluvních povinností) zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů
 • cookies – při návštěvě mých webových stránek se některé údaje (IP adresa, datum, čas, název stránky, ze které přicházíte) ukládají na server. Tyto údaje jsou anonymní a používají se ke statistickému a analytickému zpracování, tak aby stránky mohly řádně fungovat. Cookies vám mohou usnadnit příští návštěvy stránek. Pomocí nastavení ve vašem prohlížeči se můžete rozhodnout, zda „cookies“ povolíte nebo zakážete. Pokud cookies nepovolíte, některé webové stránky možná nebudou znázorněny správně nebo vám nebude umožněn přístup ke všem informacím nebo funkcí webových stránek. Cookies za účelem reklamy zpracovávám a předávám pouze s Vaším souhlasem.

V. Kategorie subjektů údajů

 • můj klient (zákazník)
 • mí zaměstnanci,
 • jiná osoba, které je se mnou ve smluvním či předsmluvním vztahu
 • uchazeči o zaměstnání
 • návštěvníci mých webových stránek či dalších sociálních profilů (Facebook atp.) – viz shora ke cookies
 • osoby, které mi udělily výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

 • zpracovatel (se všemi mám uzavřeny příslušné zpracovatelské smlouvy či prohlášení); podrobněji: pokud se nejedná o předávání informací na základě výslovného souhlasu subjektu údajů, předávám zpracovatelům informace jen v nutném rozsahu pro splnění jeho povinností (např. zpracovateli z oblasti účetnictví a daní pouze informace nutné pro tyto účely).
 • státní (např. FÚ) a samosprávné orgány (např. ČAK) v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (samozřejmě vždy jen v rozsahu nutném pro plnění povinností správce či na základě souhlasu – např. souhlas se zpracováním údajů pro účely reklamy – viz cookie bar v dolní části webu)

VII. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí já. Činím tak v mém sídle, příp. pobočkách, a to buď sám, nebo jednotlivými pověřenými zaměstnanci, příp. zpracovatelem (např. účetní). Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsem přijal technická opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Co víc, jsem advokátem a jako takový jsem ze zákona vázán povinností mlčenlivosti (až na zákonné výjimky). Tu vždy striktně dodržuji.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Vaše údaje zpracovávám buď s Vaším souhlasem, nebo v právních předpisech stanovených případech. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR můžu bez Vašeho souhlasu zpracovávat tyto údaje:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na mě vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR Vás na žádost informuji o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

Vzor Vaší případné žádosti je k dispozici na internetových stránkách České advokátní komory.

Shora uvedený postup nevylučuje Vaší možnost obrátit se přímo na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Mám případně právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Tyto zásady jsou platné od 1. 8. 2019. Pokud budete potřebovat cokoliv ujasnit, neváhejte mi napsat či zavolat.

Mgr. Marek Chadima, advokát